top of page
faq.png
FAQs for Aktivo® Rise Game Rules
 • Apakah Aktivo® Rise Game?
  Aktivo® Rise Gameialah pertandingan yangmembolehkan anda mengumpul mata dalamtempoh masa yang tetap dengan mengamalkan gayahidup sihat. Dalam Aktivo® Rise Game, kedudukan anda setiaphari ditentukan oleh jumlah mata yang diperoleh,mata hari ini, Skor Aktivo hari ini dan langkah yangdiambil untuk hari tersebut. Sila lihat “Bagaimanakah kedudukan saya dikirapada Aktivo® Rise Game?”.
 • Apakah tahap keahlian Aktivo® Rise Game?
  Terdapat 4peringkat keahlian: Gangsa, Perak,Emas dan Platinum. Semua ahli tergolong dalam peringkat KeahlianGangsa apabila mula-mula memulakanpertandingan. Tempoh pertandingan ditentukan oleh pihakpenganjur. Pada akhir pertandingan, semua Ahli Gangsamemerlukan Mata 3000 dan ke atas untuk mencapaitahap Keahlian Perak, Ahli Perak memerlukan Mata6000 dan ke atas untuk mencapai tahap KeahlianEmas, dan Ahli Emas memerlukan Mata 9000 danke atas untuk mencapai Tahap Keahlian Platinum. Tahap keahlian anda pada penghujung peraduanAktivo® Riseakan dibawa ke peraduan Aktivo®Rise seterusnya. Untuk anda mengekalkan tahap anda, anda perlumencapai bilangan mata minimum yang diperlukanuntuk tahap itu dalam permainan seterusnya.
 • Bagaimanakah saya mendapat mata?
  Anda boleh mendapat mataharian dan mata bonusmingguan Mata Gaya Hidup Harian Semak Aktivo Score® anda setiap hari dandapatkan 10 mata untuk hari tersebut; Jana Aktivo Score® untuk hari tersebut. Mata yang diperoleh adalah sama dengan AktivoScore® anda untuk hari tersebut; Jana Fibre Scoreuntuk hari tersebut. Dapatkan 30 mata untuk menjana Fibre Score untukhari tersebut Langkah diambil. Dapatkan 30 matauntuk mengambil 10,000langkah dan ke atas untuk hari tersebut; Dapatkan lencana harian untuk mengamalkan gayahidup sihat setiap hari. Terdapat 3 matlamatgaya hidup sihat: Tidur antara 7 dan 9 jam sehari Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit sehari; Duduk kurang dari 8 jam sehari. Dapatkan lencana pesaing dan 10 mata untuk haritersebut jika anda mencapai 1 gaya hidup sihatuntuk hari tersebut. Dapatkan lencana pencabar dan 30 mata untuk haritersebut jika anda mencapai 2 gaya hidup sihatuntuk hari tersebut. Perolehlencana pencapaian dan 50 mata untuk haritersebut jika anda mencapai 3 gaya hidup sihatuntuk hari tersebut. Dapatkan mata daripada bilangan kedudukan yanganda lompat setiap hari. Mata yang diperoleh diterangkan dalam"Bagaimanakah kedudukan saya dikira dalamAktivo® Rise?". Mata Bonus Mingguan Peroleh mata bonus setiap hari Isnin berdasarkanpurata mingguan Aktivo Score® anda dari minggusebelumnya seperti yang ditunjukkan dalam Jadual. Skor Purata Mingguan Aktivo Score® Sebelumnya
 • Bagaimanakah kedudukan saya dikira dalam Aktivo® Rise?
  Kedudukan anda di Aktivo® Rise adalahberdasarkan cara mata anda dibandingkan denganahli lain. Kedudukan pada mulanya ditentukan oleh jumlahmata. Jika kedudukan seri, mata hari ini yang lebih tinggiakanmenentukan kedudukan yang lebih tinggi. Jika terdapat kedudukan seri pada jumlah mata danmata hari ini, Aktivo Score® yang lebihtinggi akanmenentukan kedudukan yang lebih tinggi. Jika terdapat seri dalam kedudukan pada jumlahmata, matahari ini dan Aktivo Score® untuk haritersebut, Langkah yang lebih tinggi yang diambilakan menentukan kedudukan yang lebih tinggi. Jika terdapat kedudukan seri pada jumlah mata,mata hari ini, Aktivo Score® dan langkah-langkahyang diambil untuk hari tersebut, kedudukannyaadalah seri.W
 • Adakah jumlah mata dan kedudukan saya akan ditetapkan semula pada penghujung setiap peraduan Aktivo® Rise?
  Ya, jumlah mata dan kedudukan anda dikira untuksetiap peraduan Aktivo® Rise secara berasingandan akan ditetapkan semula pada permulaan setiapperaduan Aktivo® Rise. Walau bagaimanapun, tahap keahlian anda, samaada Gangsa, Perak, Emas atau Platinum, dibawa kepertandingan seterusnya.
bottom of page